Српски (Serbe)

Solutions Acido-basiques (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Solutions Acido-basiques Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Désintégration alpha Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Constructeur d'Aire (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Modélisation par les aires - Algèbre (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
Modélisation par les aires avec décimales (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Introduction à la modélisation par les aires (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Modélisation de la multiplication par les aires (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Arithmétique (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
Arithmétique Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Interactions atomiques (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Potentiel d'intéraction Java Међуатомска деловања Download Run now
Action d'équilibrage (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Action d'équilibrage Java Равнотежа Download Run now
Equilibrer les équations chimiques (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Equilibrer les équations chimiques Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Ballons et Electricité statique Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Ballons et Flottabilité Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Ballons et Electricité statique (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Structure de bande Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Circuit batterie-résistance Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Tension de la pile Java Напон батерије Download Run now
Laboratoire Loi de Beer-Lambert  (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Loi de Beer-Lambert Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Déviation de la lumière (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Déviation de la lumière Java Преламање светлости Download Run now
Désintégration Beta Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Spectre du corps noir (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Spectre du corps noir Flash Зрачење црног тела Download Run now
Etats quantiques liés Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Construire une fraction (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Créer des fractions Java Направи разломак Download Run now
Construire une molécule Java Направи молекул Download Run now
Construire un atome (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Construire un atome Java Направи атом Download Run now
Poussée d'Archimède Flash Потисак Download Run now
Grapheur Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
TP Condensateur Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Labo du condensateur : les bases (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Charges et champs (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
Charges et champs Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Kit de construction de circuit (CA+CC) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Kit de construction de circuit (CA+CC), labo virtuel Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Kit de construction de circuit: CC (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Kit de construction de circuit (CC seulement) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Kit de construction de circuit: CC - Labo virtuel (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Kit de construction de circuit (CC seulement), labo virtuel Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Labo de collision Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Visions des couleurs (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
Visions des couleurs Java Како видимо боје Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Concentration Java Концентрација Download Run now
Conductivité Java Проводљивост Download Run now
Loi de Coulomb (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Puits double et liaisons covalentes Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
Ajustement des Courbes (HTML5) HTML Фитовање података (HTML5) Download Run now
Ajustement des courbes Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Davisson-Germer:Diffraction de l'électron Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Masse volumique Flash Густина Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Lumière néon et autre lampes à décharge Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Alimentation et Exercice Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
Champ électrique Java Електрично поље Download Run now
Electric Field Hockey Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Energie formes et changements (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Energie formes et changements Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Skate parc de l'énergie Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energie Planche à Roulettes: Les bases (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Skate parc de l'énergie: Les bases Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Explorateur d'égalité (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Explorateur d'équations : les bases (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Explorateur d'équation : Deux variables (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
Traceur d'équation Flash График квадратне функције Download Run now
Estimation Flash Поређење и процена Download Run now
Échange d'expression (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Labo d'électromagnétisme de Faraday Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
La loi de Faraday (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
Loi de Faraday Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Pression du fluide et Flux Java Проток флуида и притисак Download Run now
Tais toi et pousse ! Observation d'un mouvement rectiligne Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Forces et Mouvement Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Forces et mouvement : les bases (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Les forces et le mouvement : pour débuter. Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Fourier: Création d'ondes Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Fractions équivalentes (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Egalité des fractions Java Спаривање разломака Download Run now
Fractions: égalités (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Introduction aux fractions Java Разломци - Увод Download Run now
Fractions: nombres mélangés (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Friction Flash Трење (концепт) Download Run now
Constructeur de fonction (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Constructeur de fonctions: Les bases (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Introduction aux gaz (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Propriétés du gaz  (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Propriétés d'un gaz parfait Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
expression des gènes : pour débuter... (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
expression des gènes : pour débuter... Java Особине гена - Основе Download Run now
La machine à gène : Le lac Operon Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Alternateur Java Генератор Download Run now
Optique géométrique Flash Геометријска оптика Download Run now
Glaciers Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Traceur de droites (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Traceur de droites Java Цртање правих Download Run now
Graphiques quadratiques  (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Représenter à partir de l'équation réduite (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Gravité et orbites (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Gravité et orbites Java Гравитација и орбите Download Run now
Laboratoire sur la force de gravité (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Laboratoire sur la force de gravité Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
Lab Force de Gravité: notions de base  (HTML5) HTML Гравитациона сила : Основе (HTML5) Download Run now
L'effet de serre Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
La loi de Hooke (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Modèles de l'atome d'Hydrogène Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Isotopes et masse atomique (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Isotopes et masses atomiques Java Изотопи и атомске масе Download Run now
Travolt ... aahh (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5) Download Run now
Coccinelle en mouvement 2D Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Lasers Java ЛАСЕРИ Download Run now
Régression des moindres carrés (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Alunisseur Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Aimant et boussole Java Магнет и компас Download Run now
Aimants et Electro-aimants Java Магнети и електромагнети Download Run now
Faire un dix (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Masses et ressorts (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Masses et ressorts: Les bases (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Jeu de dédales Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
Canaux membranaires Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Micro-ondes Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Molarité (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
Molarity Java Моларност Download Run now
Moteurs moléculaires Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Polarité de la molécule (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
Polarité de la molécule Java Поларност молекула Download Run now
Molécules et lumière (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Molécules et lumière Java Молекули и светлост Download Run now
VSEPR (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
VSEPR Java Облици молекула Download Run now
Formes de Molecules: Notions de base (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics Java Облици молекула: Основе Download Run now
Mouvement en 2D Java Кретање у 2-D Download Run now
L'homme en mouvement Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
IRM simplifiée Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
Mon système solaire Flash Мој Соларни систем Download Run now
Sélection naturelle Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Neurone (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
Neurone Java НЕУРОН Download Run now
Modes vibratoires à plusieurs corps Flash Нормални модови Download Run now
Fission nucléaire Java Нуклеарни распад Download Run now
Droite des nombres : les entiers (HTML5) HTML Бројевна права: Цели бројеви (HTML5) Download Run now
Loi d'Ohm (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Loi d'Ohm Flash Омов закон Download Run now
Contrôle quantique optique Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Pinces optiques et applications Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Laboratoire pendulaire (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Клатно Download Run now
Effet Photoélectrique Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH Скала (HTML5) Download Run now
Echelle de pH Java pH СКАЛА Download Run now
Echelle pH : Basiques (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
tectonique des plaques Java Тектонске плоче Download Run now
Probabilité avec un plinko (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Probablilté sur planche à clous Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Mouvement d'un projectile (HTML5) HTML Кретање пројектила  (HTML5) Download Run now
Mouvement d'un projectile Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
Aire de jeu proportionnelle (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
EFFET TUNNEL QUANTIQUE ET PAQUETS D'ONDES Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Interférence d'onde quantique Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Charge radiante Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Jeu de datation par la radioactivité Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Ondes radio et champs électromagnétiques Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Rampe : Forces et Mouvement Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Réactifs, Produits et Restes (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Réactifs, Produits et Restes Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Réaction et cinétique Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Résistance dans un fil (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
Résistance dans un fil Flash Омов закон Download Run now
Résonance Flash Резонанца Download Run now
Diffusion d'un gaz avec barrière Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
La révolution de la coccinelle Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Diffusion de Rutherford (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Diffusion de Rhuterford Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
- Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Semi-conducteurs Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Transmission d'un signal dans un circuit Java Сигнал и проводник Download Run now
Solubilité et sel Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Ondes sonores Java Звучни таласи Download Run now
Etats de la matière (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
États de la matière Java Агрегатна стања Download Run now
Etats de la matière: les bases (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
Expérience de Stern-Gerlach Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
Etirer l'ADN Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Solutions de sucre et de sel Java Раствори шећера и соли Download Run now
La rampe Java Стрма раван Download Run now
Couple Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
Travolt ... aahh Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Tour de trigo (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
Sous Pression (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
Sous Pression Java Хидростатички притисак Download Run now
Taux unitaires (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Addition de vecteur  (HTML5) HTML Сабирање вектора (HTML5) Download Run now
Addition de vecteurs Flash Сабирање вектора Download Run now
Addition de Vecteurs: Equations  (HTML5) HTML Сабирање вектора: Једначине (HTML5) Download Run now
Interférence d'ondes (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Ondes et intérférences Java Интерференција таласа Download Run now
Onde sur une corde (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Onde sur une corde Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now
Intro des Ondes (HTML5) HTML Таласи - Увод (HTML5) Download Run now