Српски (Serbio)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Radiación Alfa Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Álgebra (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Decimales  (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Introducción  (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Multiplicación (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Interacciones Atómicas (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Interacciones Atomicas Java Међуатомска деловања Download Run now
Ley de equilibrio (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java Равнотежа Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Globos y flotación Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Globos y electricidad estática (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Estructura de Bandas Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Ley de Ohm Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Voltaje de batería Java Напон батерије Download Run now
Laboratorio de la ley de Beer (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java Преламање светлости Download Run now
Desintegración Beta Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Radiación del Cuerpo Negro (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash Зрачење црног тела Download Run now
Estados Ligados Cuánticos Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Construye una fracción (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Crear una fracción Java Направи разломак Download Run now
Construye una molécula Java Направи молекул Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java Направи атом Download Run now
Flotabilidad Flash Потисак Download Run now
Graficador de Cálculo Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
Laboratorio de capacitores Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Laboratorio de condensadores: conceptos básicos (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Kit de Construcción de Circuitos: CD (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Kit de Construcción de Circuitos: CD - Laboratorio Virtual  (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java Како видимо боје Download Run now
Concentración (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Concentración Java Концентрација Download Run now
Conductividad Java Проводљивост Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
Ajustando la Curva Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Densidad Flash Густина Download Run now
Difusión (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Comida y Ejercicio Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
campo e Java Електрично поље Download Run now
Hockey Electrico Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Cambios y Formas de Energías (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Básico (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Dos variables (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
equation-grapher Flash График квадратне функције Download Run now
Estimación Flash Поређење и процена Download Run now
Cambio de Expresiones  (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
Leyes de Faraday Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Presión del fluido y flujo Java Проток флуида и притисак Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Fuerzas y movimiento Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Fourier: Fabricacion de Ondas Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java Спаривање разломака Download Run now
Fraccines: igualdad (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Fracciones: introducción (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Introducción a las fracciones Java Разломци - Увод Download Run now
Fracciones: números mixtos (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Fricción Flash Трење (концепт) Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Generador de funciones: basicos (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Introducción a Gases (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Propiedades de los Gases (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Propiedades del gas Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
Expresión génica - Fundamentos (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
Expresión génica - Fundamentos Java Особине гена - Основе Download Run now
La Máquina de Genes: El Operón Lac Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generador Java Генератор Download Run now
geometric-optics Flash Геометријска оптика Download Run now
Glaciares Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Dibujando líneas Java Цртање правих Download Run now
Graficando Cuadráticas (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Graficando Rectas Pendiente-Intersección (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Гравитација и орбите Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
El Efecto de Invernadero Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java Изотопи и атомске масе Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Lasers Java ЛАСЕРИ Download Run now
Regresión de mínimos cuadrados  (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Imán y Brújula Java Магнет и компас Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Магнети и електромагнети Download Run now
Haz un Diez (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes  (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes: Introducción  (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Juego de Laberinto Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
Canales de Membrana Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Microondas Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
Molaridad Java Моларност Download Run now
Motores Moleculares Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Polaridad de la Molécula (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java Поларност молекула Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java Молекули и светлост Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula Java Облици молекула Download Run now
Formas de la molécula: Conceptos básicos (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula: Básico Java Облици молекула: Основе Download Run now
PhET Movimiento2D Java Кретање у 2-D Download Run now
El Hombre Móvil Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
MRI Simplificado Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
Mi Sistema Solar Flash Мој Соларни систем Download Run now
Selección Natural Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
Neurona Java НЕУРОН Download Run now
Frecuencias resonantes. Flash Нормални модови Download Run now
Fisión Nuclear Java Нуклеарни распад Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash Омов закон Download Run now
Control Óptico De Quantum Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Laboratorio de péndulo (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash Клатно Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH СКАЛА (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH СКАЛА Download Run now
Escala pH: básicos (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
Tectónica de placas Java Тектонске плоче Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Plinko-Probabilidad Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML Кретање пројектила (Јеремија пали топа...) (HTML5) Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
Pista de juego de proporciones (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Carga Radiante Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Ondas del radio Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Reactivos, productos y excedentes (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Velocidades de reacción Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Resistencia en un alambre (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash Омов закон Download Run now
Resonancia Flash Резонанца Download Run now
Reacciones reversibles Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Revolución Mariquita Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
Modelo de Partículas Auto-impulsadas (DSWeb) Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Semiconductores Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Señal de Circuito Java Сигнал и проводник Download Run now
Sales y Solubilidad Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Ondas Acusticas Java Звучни таласи Download Run now
Estados de la materia (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java Агрегатна стања Download Run now
Estados de la Materia: Fundamentos (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
Estirar la DNA Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java Раствори шећера и соли Download Run now
La Rampa Java Стрма раван Download Run now
Torsión Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
Travoltaje Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Хидростатички притисак Download Run now
Razón unitaria (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash Сабирање вектора Download Run now
Interferencia de Ondas (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Interferencia De la Onda Java Интерференција таласа Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now