Waves on a String


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves on a String
Mô tả Students will observe the effect of changing one variable and leaving others constant.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, wave speed, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Matthew Montamat
Trường / Tổ chức Reagan HS - San Antonio, TX
Ngày đăng ký 06/01/2021
Ngày cập nhật 06/01/2021