Conservation Of Mechanical Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Conservation Of Mechanical Energy
Mô tả This report explains the principle of the mechanical energy conservation , and produces a experiment about it using the phet simulator.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Mechanical energy, conservation of mechanical energy, energy Conservation principle
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Osamah Hussein
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020