forces and motion basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề forces and motion basics
Mô tả - Investigate the relationship between force, mass, and the direction of motion of the objects.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá forces motion balanced sum direction
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Lamia Alamrzooqi
Trường / Tổ chức university
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 21/11/2020