Conservation of Linear Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Linear Momentum
Mô tả Student will identify the difference between elastic and inelastic collision.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation of Linear Momentum, collision, conserved, elastic, inelastic, kinetic energy, linear momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Alya Alghfeli
Trường / Tổ chức University of sharjah
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 25/11/2020