Conservation of Linear Momentum


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Conservation of Linear Momentum
شرح Student will identify the difference between elastic and inelastic collision.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Conservation of Linear Momentum، collision، conserved، elastic، inelastic، kinetic energy، linear momentum
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Alya Alghfeli
مدرسه / سازمان University of sharjah
ارسال شده 11/21/20
بروزرسانی شده 11/25/20