Activity in Mechanics (Collisions)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Activity in Mechanics (Collisions)
Mô tả This is a simulation-based activity in collisions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collisions, Energy, Momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Lowell Gabunilas
Trường / Tổ chức University of Science and Technology of Southern Philippines
Ngày đăng ký 20/11/2020
Ngày cập nhật 20/11/2020