Activity in Mechanics (Collisions)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Activity in Mechanics (Collisions)
Mô tả This is a simulation-based activity in collisions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collisions, Energy, Momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Lowell Gabunilas
Email liên lạc lowell.gabunilas@ustp.edu.ph
Trường / Tổ chức University of Science and Technology of Southern Philippines
Ngày đăng ký 20/11/2020
Ngày cập nhật 20/11/2020