Activity in Mechanics (Collisions)


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Activity in Mechanics (Collisions)
شرح This is a simulation-based activity in collisions.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Collisions، Energy، Momentum
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Lowell Gabunilas
مدرسه / سازمان University of Science and Technology of Southern Philippines
ارسال شده 11/20/20
بروزرسانی شده 11/20/20