project motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề project motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá lab2233
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Rodha Hamid
Trường / Tổ chức University of sharjah
Ngày đăng ký 15/11/2020
Ngày cập nhật 15/11/2020