Second Law Inquiry PhET Forces and Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Second Law Inquiry PhET Forces and Motion
Mô tả Verification of Newton's Law. Part 1, with constant force, measure acceleration for various masses. Determine direct or inverse proportionality. Part 2 with constant mass, measure acceleration for various forces. Determine direct or inverse proportionality.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Inquiry, Newton's Second Law
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Melissa Triplett
Trường / Tổ chức AAPT
Ngày đăng ký 28/10/2020
Ngày cập nhật 28/10/2020