Guided Manual-Worksheet of ideal gas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Mô tả The guided manual-worksheet includes 3 parts Part 1- Activity using phet website to see the effect of pressure by changing temperature followed by questions. Part 2- Acticity using phet website to the the effect of pressure by changing the width. Part 3- Critical thinking questions.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Effect of pressure by changing width and temperature
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Marwa Abdul Rahim Wali Dad
Trường / Tổ chức AbdulRaheem Khudada –University of Sharjah
Ngày đăng ký 21/10/2020
Ngày cập nhật 21/10/2020