Visualizing a Mixture


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Visualizing a Mixture
Mô tả Learning Objectives: ● Describe the process of solution formation for salts versus molecular compounds. ● Identify the differences in an ionic solution and a molecular solution -Key concepts: electrolytes, polar vs nonpolar molecules, dipole moment, concentration
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concentration, electrolytes, hydration, molecular geometry, polarity
Mô phỏng Dung dịch muối và đường


Tác giả Dan Kloster
Trường / Tổ chức Silver Creek High School
Ngày đăng ký 01/09/2020
Ngày cập nhật 01/09/2020