Lab: Electric Field and Potential


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab: Electric Field and Potential
Mô tả This is a virtual lab that allows students to explore electric field and potential of a point charge, superposition principle for field and potential, and relationship between electric field and potential.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric field, electric potential
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Inna Shpiro
Trường / Tổ chức CCAC
Ngày đăng ký 22/05/2020
Ngày cập nhật 22/05/2020