Lab: Electric Field and Potential


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Lab: Electric Field and Potential
شرح This is a virtual lab that allows students to explore electric field and potential of a point charge, superposition principle for field and potential, and relationship between electric field and potential.
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه electric field، electric potential
شبیه سازی ها بارها و میدان ها (HTML5)


نویسنده Inna Shpiro
مدرسه / سازمان CCAC
ارسال شده 5/22/20
بروزرسانی شده 5/22/20