Fee Fall


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fee Fall
Mô tả The student will perform an experiment to find the acceleration due to gravity (g) and then compare it to the real value.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Free fall, gravity, motion along vertical direction
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 18/05/2020
Ngày cập nhật 19/05/2020