PhET Energy Forms and Changes Virtual Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Energy Forms and Changes Virtual Lab
Mô tả This activity introduces the physical science concept of specific heat capacity through exploration.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá brick, heat, high school, iron, physics, specific heat capacity, sph3u, temperature, water
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5), Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Kevin McCormack
Email liên lạc kevin.mccormack@tcdsb.org
Trường / Tổ chức St. Patrick C.S.S
Ngày đăng ký 14/05/2020
Ngày cập nhật 14/05/2020