Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density).


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density).
Mô tả Describe how the concept of density relates to the mass and volume of an object. Measure the volume of an object by looking at the amount of liquid it displaces. Experimentally check the Archimedes Principle. Determine the Buoyant Force that different liquid fluids exert on a body.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Archimedes Principle, Buoyancy, Densidad, Density, Fisica, Fuerza Boyante, Physics, fluido, masa, mass, volume, volumen
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả Carmen Maldonado
Trường / Tổ chức Universidad Politecnica de Puerto Rico
Ngày đăng ký 25/04/2020
Ngày cập nhật 25/04/2020