Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case).


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case).
Mô tả The objectives are the study of kinematics in two dimensions through the movement of a projectile. Apply kinematics formulas to calculate the flight parameters of an object before being launched into the air. Construct and analyze graphs (position and velocity versus time) that represent movement in 2 dimensions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá 2 dimensiones, Fisica, Kinematics, Physics, Projectile, Proyectil, cinematica, two dimensions, vectores, vectors
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Carmen Maldonado
Email liên lạc cmaldonado@pupr.edu
Trường / Tổ chức Universidad Politecnica de Puerto Rico
Ngày đăng ký 25/04/2020
Ngày cập nhật 25/04/2020