Effusion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Effusion
Mô tả When you open the Horizontal Lid of the gascontainer there are gasmolecules that can escape. What is the nature of the heavy (blue) and light (red) gasmolecules?
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá average velocity, molar mass, rate of effusion
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Roland Van Kerschaver
Trường / Tổ chức Royal Atheneum Bruges
Ngày đăng ký 29/08/2019
Ngày cập nhật 29/08/2019