Capacitor Basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitor Basics
Mô tả A simple lab sheet to help students investigate the behaviour of capacitors.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Capacitor
Mô phỏng Tụ điện: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Blessy Mathew
Trường / Tổ chức Aths
Ngày đăng ký 07/06/2019
Ngày cập nhật 10/06/2019