Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs
Mô tả This lab has 3 main parts: 1) Introduction to the Simulators - a short semi-guided exploratory section, 2) Investigation #1 - Waves on a String, and 3) Investigation #2 Wave Interference
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá interference, string, waves
Mô phỏng Giao thoa sóng (HTML5), Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Jennifer Hamilton
Trường / Tổ chức Grace Christian Acadmey
Ngày đăng ký 10/04/2019
Ngày cập nhật 11/04/2019