Color My World Virtual Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color My World Virtual Lab
Mô tả explores what filters do to light and what results from adding different colors of light.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá colors, filters, light
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Jim Hewitt
Email liên lạc jhewitt@csufsd.org
Trường / Tổ chức John F. Kennedy Middle School
Ngày đăng ký 25/02/2019
Ngày cập nhật 25/02/2019