Color My World Virtual Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color My World Virtual Lab
Mô tả explores what filters do to light and what results from adding different colors of light.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá colors, filters, light
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Jim Hewitt
Trường / Tổ chức John F. Kennedy Middle School
Ngày đăng ký 25/02/2019
Ngày cập nhật 25/02/2019