Color My World Virtual Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Color My World Virtual Lab
شرح explores what filters do to light and what results from adding different colors of light.
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه colors، filters، light
شبیه سازی ها دید رنگی (HTML5)


نویسنده Jim Hewitt
مدرسه / سازمان John F. Kennedy Middle School
ارسال شده 2/25/19
بروزرسانی شده 2/25/19