Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab
Mô tả A MS level sim lab on depth and pressure.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá aquifers, earth science, water underground, wells
Mô phỏng Áp suất (HTML5)


Tác giả Chris McNary
Trường / Tổ chức Andover Public Schools
Ngày đăng ký 08/02/2019
Ngày cập nhật 08/02/2019