Hooke's Law Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law Lab
Mô tả Using Hooke's Law and W=mg to find the unknown masses.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hooke's Law
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Clark Andersen
Trường / Tổ chức Orion Junior High School
Ngày đăng ký 02/12/2018
Ngày cập nhật 02/12/2018