Activity sheet_reflection_refraction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Activity sheet_reflection_refraction
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bending light, Reflection, Refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Rabin Rabe
Email liên lạc rabbipaf@yahoo.com
Trường / Tổ chức Military Technological College
Ngày đăng ký 23/09/2018
Ngày cập nhật 23/09/2018