Activity sheet_reflection_refraction


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Activity sheet_reflection_refraction
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Bending light, Reflection, Refraction
สถานการณ์จำลอง การหักเหแสง


ผู้เขียน Rabin Rabe
อีเมลล์ติดต่อ rabbipaf@yahoo.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Military Technological College
ส่งข้อมูลแล้ว 23/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/9/2018