Expanding and Factoring Algebraic Expressions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Expanding and Factoring Algebraic Expressions
Mô tả • Use the distributive and commutative properties to make an equivalent expression. • Use a common factor to write an algebraic expression in factored form.
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá distribution, expressions, factoring
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 10/09/2018
Ngày cập nhật 10/09/2018