Expanding and Factoring Algebraic Expressions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Expanding and Factoring Algebraic Expressions
Mô tả • Use the distributive and commutative properties to make an equivalent expression. • Use a common factor to write an algebraic expression in factored form.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá distribution, expressions, factoring
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 10/09/2018
Ngày cập nhật 10/09/2018