Đại số với mô hình diện tích - Đa thức | Thừa số | Sản phẩm - Mô phỏng tương tác PhET

Đại số với mô hình diện tích

Đại số với mô hình diện tích simulation

Topics

 • Đa thức
 • Thừa số
 • Sản phẩm

Sample Learning Goals

 • Phát triển và kiểm chứng phương pháp sử dụng mô hình diện tích để xác định tích của một đơn thức và một nhị thức hay tích của 2 nhị thức.
 • Thừa phân một biểu thức bao gồm biểu thức chứa một biến.
 • Nhận biết rằng diện tích biểu diễn tích của 2 số và có cộng tính.
 • Biểu diễn một bài toán nhân dưới dạng diện tích của một hình chữ nhật, theo tỷ lệ hay sử dụng diện tích chung.
 • Phát triển và kiểm chứng phương thức xác định tích của 2 số nhiều chữ số bằng cách biểu diễn tích dưới dạng diện tích hay tổng diện tích.

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 8.EE.C.7b

 • 7.NS.A.2c

 • 7.EE.A.1

 • 6.NS.B.4

 • 6.EE.A.4

 • 6.EE.A.3

 • 4.NBT.B.5

 • 3.MD.C.7d

 • 3.MD.C.7c

 • 3.MD.C.7

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.3