Sandwich Stiochiometry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sandwich Stiochiometry
Mô tả WS to go with PhET Sandwich Simulation
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Chemical Reactions, Limiting Reactant, Stiochiometry
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5)


Tác giả Jessica Nichols
Trường / Tổ chức Broken Arrow High School
Ngày đăng ký 18/04/2018
Ngày cập nhật 18/04/2018