Variables and Coefficients


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Variables and Coefficients
Mô tả This file is a work packet to guide students through the basics of what variables and coefficients represent in an expression. Stages of the Expression Exchange simulation used are "Basics" and "Game" Levels 1-4.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá algebra, coefficients, equations, expressions, math, mathematics, variables
Mô phỏng Biểu thức (HTML5)


Tác giả Lisa Nitzsche
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 10/04/2018
Ngày cập nhật 10/04/2018