Biểu thức - Biểu thức tương đương | Tính giá trị biểu thức | Rút gọn biểu thức - PhET Interactive Simulations

Biểu thức

Biểu thức simulation

Topics

 • Biểu thức tương đương
 • Tính giá trị biểu thức
 • Rút gọn biểu thức

Sample Learning Goals

 • Rút gọn biểu thức bằng cách gộp các số hạng đồng dạng
 • Ngữ cảnh hoá các hệ số và các số hạng
 • Diễn dịch một biểu thức thành các biểu diễn trừu tượng lẫn cụ thể
 • Xây dựng một biểu thức tương đương với biểu thức đã cho

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 6.EE.A.4

 • 6.EE.A.3

 • 6.EE.A.2b

 • 6.EE.A.2

 • 5.OA.A.1

 • 3.OA.A.1

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.15