How Does the Earth's Climate Change?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề How Does the Earth's Climate Change?
Mô tả Explore why the climate is changing by discovering how greenhouse gases effect the Earth's temperature.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ K-5
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá carbon dioxide, climate change, global warming, greenhouse effect, greenhouse gasses
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính, Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Katie Calder
Trường / Tổ chức NYC DOE
Ngày đăng ký 10/04/2018
Ngày cập nhật 10/04/2018