Investigating a radioactive decay


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating a radioactive decay
Mô tả Students first compare alpha and beta decay and then collect data to find half life.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alph, beta, compare, half life
Mô phỏng Phóng xạ Alpha, Phóng xạ Beta


Tác giả Lori Fritz
Trường / Tổ chức Halcyon London international School
Ngày đăng ký 07/11/2017
Ngày cập nhật 07/11/2017