Isotopes Guided Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Isotopes Guided Inquiry
Mô tả This guided activity examines isotopes and their percent abundance.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic mass, isotope, percent abundance
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5)


Tác giả Laura Mattick
Trường / Tổ chức Newark Charter School
Ngày đăng ký 28/09/2017
Ngày cập nhật 28/09/2017