Isotopes Guided Inquiry


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Isotopes Guided Inquiry
شرح This guided activity examines isotopes and their percent abundance.
موضوع شیمی
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه atomic mass، isotope، percent abundance
شبیه سازی ها ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5)


نویسنده Laura Mattick
مدرسه / سازمان Newark Charter School
ارسال شده 9/28/17
بروزرسانی شده 9/28/17