Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả Analyzing trajectories, taking note of the causes of variations.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angles, heights, ranges, times
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Bernadette Kozak
Trường / Tổ chức Don Bosco Prep High School
Ngày đăng ký 27/11/2016
Ngày cập nhật 27/11/2016