Densità_attività lab._ITALIANO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Densità_attività lab._ITALIANO
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá affondare, densità, galleggiare, massa, volume
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Natasha Samousenko
Trường / Tổ chức Technical School
Ngày đăng ký 11/11/2016
Ngày cập nhật 11/11/2016