Densità_attività lab._ITALIANO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Densità_attività lab._ITALIANO
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá affondare, densità, galleggiare, massa, volume
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Natasha Samousenko
Email liên lạc natasha.s@virgilio.it
Trường / Tổ chức Technical School
Ngày đăng ký 11/11/2016
Ngày cập nhật 11/11/2016