Densità_attività lab._ITALIANO


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Densità_attività lab._ITALIANO
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ affondare, densità, galleggiare, massa, volume
สถานการณ์จำลอง ความหนาแน่น


ผู้เขียน Natasha Samousenko
โรงเรียน/หน่วยงาน Technical School
ส่งข้อมูลแล้ว 11/11/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 11/11/2016