Atom Builder


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atom Builder
Mô tả A quick computer lab using the PhET Atom Builder simulation for 10th grade regular level chemistry. Done with Glencoe Chemistry Matter & Change (2008). Most students can complete in 48 minutes with the remaining parts assigned as homework. Feel free to modify.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic number, atoms, charge, mass number
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5)


Tác giả Thomas Isaac
Trường / Tổ chức South Fayette High School
Ngày đăng ký 01/10/2016
Ngày cập nhật 01/10/2016