Lab: Electric Field & Electric Potential


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab: Electric Field & Electric Potential
Mô tả Students represent electric fields, students represent equipotential surfaces, students come up with mathematical models for electric potential, students come up with a definition for electric potential.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics, AP Physics 2, Electric Field, Electric Potential
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Largo
Trường / Tổ chức Madison High School
Ngày đăng ký 13/12/2015
Ngày cập nhật 13/12/2015