Lab: Electric Field & Electric Potential


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Lab: Electric Field & Electric Potential
شرح Students represent electric fields, students represent equipotential surfaces, students come up with mathematical models for electric potential, students come up with a definition for electric potential.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه AP Physics، AP Physics 2، Electric Field، Electric Potential
شبیه سازی ها بارها و میدان ها


نویسنده Largo
مدرسه / سازمان Madison High School
ارسال شده 12/13/15
بروزرسانی شده 12/13/15