Phase Changes using States of Matter Sim


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phase Changes using States of Matter Sim
Mô tả Revised lab investigating the properties of solids, liquids and gases and how pressure and temperature affect phase changes.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Phase Changes, States of Matter
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Mary Arny
Email liên lạc marny@nwscc.edu
Trường / Tổ chức Northwest-Shoals Community College
Ngày đăng ký 03/12/2015
Ngày cập nhật 03/12/2015