pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level
Mô tả Has a concept review of Oxidation states/charges and Lewis Dot Structures. Involves those two concepts throughout the activity. Has a 'summative teacher check' at the end.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Lewis structures, charges, oxidation states, types of bonds
Mô phỏng Tạo dựng một Phân tử


Tác giả laura peck
Trường / Tổ chức metro nashville public schools
Ngày đăng ký 20/11/2015
Ngày cập nhật 20/11/2015