Build an Atom WebLab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom WebLab
Mô tả Student will investigate names, symbols, atomic number, mass, isotopes, stability, ions, charge and nuclear notation.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá activity, atom, atoms, bohr, charge, electron, lab, model, nucleus, proton
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Melissa Venable
Trường / Tổ chức SurryCentral High School
Ngày đăng ký 10/09/2015
Ngày cập nhật 10/09/2015