Temperature and Radiation Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Temperature and Radiation Activity
Mô tả This lab assignment was originally designed as a activity for an online course.
Chủ đề Khác, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Wien, blackbody, spectrum, temperature, wavelength
Mô phỏng Quang phổ của vật đen


Tác giả Dorian McIntire
Email liên lạc dorianmc@gmail.com
Trường / Tổ chức Tri-County Technical College
Ngày đăng ký 17/05/2015
Ngày cập nhật 25/08/2015