Color Vision


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color Vision
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá color, light, primary, secondary, vision
Mô phỏng Quan sát màu sắc


Tác giả Hana Nudelman
Trường / Tổ chức education
Ngày đăng ký 15/03/2015
Ngày cập nhật 15/03/2015