Pushing Things Around


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pushing Things Around
Mô tả Investigate the relationship between force and motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics, NGSS, Newton's second law, newton, phyz
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Dean Baird
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 19/10/2014
Ngày cập nhật 18/04/2022