Hooke's Law and Simple Harmonic Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law and Simple Harmonic Motion
Mô tả Students are asked to find the spring constant of spring 3. From there they determine the magnitude of the unknown masses, period of oscillation, and the gravity on Planet X
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hooke's Law, Simple Harmonic Motion, spring
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Michael Geiwitz
Trường / Tổ chức Advanced Math and Science Academy Charter School
Ngày đăng ký 12/05/2014
Ngày cập nhật 12/05/2014